Bel ons 06 - 51705675

Fotogallery

ALGEMENE VOORWAARDEN van Wicky Entertainment

Artikel 1 Definities

1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1 Opdracht: de in het contract of bij formele opdrachtbevestiging, aanbieding of offerte gedefinieerde diensten aan Opdrachtgever.
1.2

Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft aan Opdrachtnemer door ondertekening van het contract en daarmee akkoord gaat met alle aangegane rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract.

1.3

Opdrachtnemer: Wicky Entertainment

1.4

Uitvoerder: Wicky Entertainment, of – ter vervanging – een dj van vergelijkbare kwaliteit, en/of Derden, ingehuurd door Opdrachtnemer ter ondersteuning van Wicky Entertainment bij de uitvoering van de Opdracht.

1.5

Derden: eenieder die via Opdrachtnemer wordt ingehuurd, zoals o.a. entertainment acts, bands, zangers en zangeressen, musici, dj’ s etc., alsmede alle medewerkers van artiest(en) op desbetreffende locatie zoals o.a.: licht- en geluidsmensen, roadies, visagisten managers, chauffeurs, bewaking etc.

1.6 Vertegenwoordiger: de persoon die in de zin van de wet handelingsbekwaam is, alsmede volgens de interne regels van Opdrachtgever namens hem optreedt en daarmee tekenbevoegd is.
1.7

Beheerder: de persoon die in de zin van de wet handelingsbekwaam is, alsmede volgens de interne regels van Opdrachtgever namens hem optreedt en daarmee beslisbevoegd is de Opdracht te laten verlopen conform de afspraken in het contract en Checklist.

1.8

Afhankelijk van de keuze van Opdrachtgever, zoals weergegeven in de Checklist, is Opdrachtgever, Vertegenwoordiger of Beheerder het aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de Opdracht voor Uitvoerder en beschikt over de bevoegdheden om de Opdracht conform de afspraken in het contract en Checklist te laten verlopen.

1.9

Kosten: de totale aanneemsom zoals genoemd in het contract met uitzondering van:

   1. BTW;

   2. Onvoorziene kosten;

   3. Kosten voor uitbreiding van de opdracht (meerwerk);

1.9.4 Afdrachten met betrekking tot auteursrechten (indien van toepassing).

1.10 Wanprestatie: van Wanprestatie is sprake wanneer één van de partijen het overeengekomen contract niet naar de letter en geest naleeft, dan wel éénzijdig het contract ontbindt.
1.11 Overmacht: onvoorziene omstandigheden die gevolgen hebben voor het goede verloop van de Opdracht. Hoewel Overmacht niet is te voorzien, kan het in sommige gevallen wel worden toegerekend aan één van de partijen. Zo zijn onvoorziene transportproblemen toe te rekenen aan Opdrachtnemer en onverwacht wangedrag van publiek toe te rekenen aan Opdrachtgever. Extreme weersomstandigheden daarentegen zijn aan geen van beide partijen toe te rekenen. Overmacht dient aantoonbaar onvoorzien te zijn. Overmacht, bijvoorbeeld als gevolg van een slecht onderhouden voertuig of slechte beveiliging vallen onder het begrip Wanprestatie.
1.12 Checklist: een door Opdrachtgever voor akkoord getekende – lijst met alle specificaties (feiten als aanvangstijden, locaties, e.d. en voorwaarden als verblijfsvoorzieningen, beveiliging, e.d.). De Checklist geldt als uitgangspunt voor de bepaling en berekening van de totale aanneemsom. Feitelijke afwijking van specificaties in de Checklist kunnen leiden tot Onvoorziene kosten. De Checklist vormt een vast onderdeel van het contract of formele opdrachtbevestiging.
1.13 Onvoorziene kosten: alle extra kosten die door (een van de) partijen moet(en) worden gedragen als het gevolg van het niet naleven van de contractuele verplichtingen, zoals het leveren van een Wanprestatie, het niet naleven van de afspraken in het contract en/of bijhorende Checklist, dan wel Overmacht.
1.14 Schade: het begrip Schade omvat diefstal van, schade aan, ongebruikelijk forse slijtage aan of ernstige vervuiling van materieel en/of andere eigendommen, dan wel letselschade van Opdrachtgever enerzijds of Opdrachtnemer en/of Uitvoerder anderzijds, opgelopen tijdens de opbouw, uitvoering van Opdracht of afbouw, dan wel gedurende de periode van uitleen van materieel aan Opdrachtgever. Van Schade voor Opdrachtnemer is sprake wanneer Schade optreedt tijdens de Opdrachtwerkzaamheden op locatie en deze Schade niet is veroorzaakt door Opdrachtnemer of Uitvoerder. Van Schade voor Opdrachtgever is sprake wanneer Schade optreedt tijdens de Opdrachtwerkzaamheden op locatie en deze Schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer of Uitvoerder.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere (aanvullende) aanbieding, offerte en contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk in het contract zijn vastgelegd.

2.3

Opdrachtnemer accepteert de toepasselijkheid van inkoop-­ en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever, voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1

Alle aanbiedingen (prijsopgaven) en offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 5 dagen.

3.2

Opdrachtnemer is slechts aan een aanbieding of offerte gebonden indien Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk binnen 5 dagen na ontvangst van de aanbieding of offerte bevestigt, dan wel de opdracht binnen 5 dagen na ontvangst van de offerte is (aan)betaald. De opdrachtbevestiging of (aan)betaling vooraf geldt dan als formele opdrachtverlening.

3.3

Bij formele opdrachtverlening zijn altijd de algemene voorwaarden van toepassing. De omstandigheden rond de Opdracht, zoals weergegeven in de ingevulde en door Opdrachtgever getekende Checklist zijn medebepalend voor de omvang van de totale aanneemsom, vermeld in de aanbieding, offerte en/of contract.

3.4

De geboden diensten van Opdrachtnemer, zoals verwoord in het contract, kunnen niet in (onder)delen worden afgenomen, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

3.5

Na formele opdrachtverlening kan bij Opdrachtgever de behoefte ontstaan om het contract tussentijds te wijzigen. Het staat Opdrachtnemer vrij hiervoor een nieuwe of aanvullende aanbieding of offerte te bieden.

3.6

Met formele opdrachtverlening van een nieuwe aanbieding, vervalt direct de voorgaande aanbieding, offerte of contract. Bij een aanvullende aanbieding blijft de voorgaande aanbieding, offerte of contract geldig.

Artikel 4 Annulering van het contract of van formele opdrachtbevestiging

4.1

Eénzijdige annulering van het contract of van formele opdrachtbevestiging door één van de partijen is een Wanprestatie, wanneer de annulering niet het gevolg is van aantoonbare en niet verwijtbare Overmacht.

4.2

Bij tussentijdse annulering door één van de partijen geldt voor de andere partij een compensatie conform de volgende verdeelsleutel:

 

4.2.1

bij annulering binnen 1 maand voor de datum van de uitvoering van de Opdracht bedraagt de compensatie 100% van de totale aanneemsom;

 

4.2.2

bij annulering tussen 1 á 3 maanden bedraagt de compensatie 75%;

 

4.2.3

bij annulering tussen 3 en 5 maanden bedraagt de compensatie 50%;

 

4.2.4

bij annulering langer dan 5 maanden bedraagt de compensatie 25%.

4.3

Bij (aan)betalingen vooraf vindt verrekening plaats volgens het in artikel 4.2 gehanteerde verdeelsleutel.

Artikel 5 Overmacht en Wanprestatie

5.1

Overmacht is te beschouwen als Wanprestatie zonder schuld. Indien Overmacht is toe te rekenen aan één van de partijen, dan dient deze partij in alle redelijkheid te kunnen aantonen dat hem of haar niets te verwijten valt. In alle andere gevallen is er sprake van Wanprestatie en geldt artikel 4.2.

5.2

Indien Overmacht is toe te rekenen aan Opdrachtgever, dan betaalt deze 25% van de totale aanneemsom vanwege gederfde inkomsten en alle kosten die vooraf door Opdrachtnemer zijn gemaakt ten behoeve van de goede uitvoering van de Opdracht.

5.3

Indien Overmacht is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, dan betaalt deze 25% van de totale aanneemsom ter compensatie en dekking van kosten van Opdrachtgever.

5.4

Wanneer Overmacht geen van beide partijen is toe te rekenen, dan betaalt Opdrachtgever uitsluitend de vooraf gemaakte kosten voor de Opdracht van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer.

5.5

De situatie van Overmacht geldt op het moment dat het zich voordoet. Indien Opdrachtnemer al een deel van de Opdracht heeft uitgevoerd, is voor dat deel artikel 6.5 van toepassing.

5.6

Bij geconstateerde Schade wordt de andere partij aansprakelijk gesteld, zoals verwoord in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

5.7

Indien er sprake is van Schade zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot Overmacht (artikel 5.1 tot en met 5.5) niet van toepassing.

Artikel 6 Meerwerk en minderwerk

6.1

Bij verzoek van Opdrachtgever om meer- of minderwerk geldt artikel 3.

6.2

Indien meerwerk wordt gevraagd tijdens de uitvoering van de Opdracht, betaalt Opdrachtgever de aanvullende kosten volgens de formule: (totale aanneemsom : aantal uren optreden) x het nieuwe totaal aantal uren optreden.

6.3

De aanvullende kosten op de totale aanneemsom worden direct bij opdrachtverstrekking voldaan.

6.4

In het bijzondere geval dat achteraf wordt gefactureerd zorgt Opdrachtgever, of zijn Vertegenwoordiger, dan wel Beheerder voor een schriftelijke opdrachtverlening voorafgaand aan het meerwerk. Opdrachtnemer gaat er van uit dat Vertegenwoordiger of Beheerder beschikt over de bevoegdheid meerwerk af te nemen, tenzij Opdrachtgever deze bevoegdheid vooraf schriftelijk uitsluit.

6.5

Er kan alleen sprake zijn van minderwerk in geval van Overmacht. In dat geval zal de formule van artikel 6.2 van toepassing zijn.

6.6

In alle andere gevallen van minderwerk geldt artikel 4.2 over het deel dan minder wordt afgenomen.

 

Artikel 7 Onvoorziene kosten

7.1

Onvoorziene kosten omvatten alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt, maar niet waren voorzien en dus niet in de totale aanneemsom in de aanbieding, offerte of contract zijn opgenomen.

7.2

Indien de feitelijke omstandigheden rond de Opdracht afwijken van de gegevens op de Checklist, kan er sprake zijn van Onvoorziene kosten.

7.3

Wanneer beide partijen afzien van het opmaken van een Checklist, dan geldt artikel 8 als maatstaf voor de beoordeling van de feitelijke situatie. Wijkt deze af van het bepaalde in artikel 8, dan kan er sprake zijn van Onvoorziene kosten.

7.4

Wanneer artikel 7.2 van toepassing is en het omvat meer opbouw- en afbouwtijd, wachttijd of andere werkzaamheden met een tijdsbeslag dat te kenmerken is als niet voorzien, dan geldt een vergoeding van € 50,- per uur per persoon Uitvoerder, voor zover artikel 7.2 voor personen Uitvoerder van toepassing is.

Artikel 8 Werkomstandigheden Uitvoerder

8.1

Opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare kleedruimte voor Uitvoerder. Kleedruimte mag geen toilet, opslagruimte of magazijn zijn en dient slechts toegankelijk te zijn voor personen die daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben van Uitvoerder.

8.2

Opdrachtgever verstrekt tenminste 10 consumpties per dagdeel (een periode van 4 aaneengesloten uren) per persoon die kan worden aangemerkt als Uitvoerder. Indien aanwezigheid van Uitvoerder meer dan 5 aaneengesloten uren betreft, zorgt Opdrachtgever voor een volwaardige maaltijd per persoon die kan worden aangemerkt als Uitvoerder

8.3

Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Uitvoerder bij aankomst ongehinderd direct met opbouwwerkzaamheden kan beginnen.

8.4

De overeengekomen speeltijden zijn inclusief contractueel vastgelegde pauzes.

8.5

De in het contract vermelde locatie dient goed bereikbaar te zijn voor Uitvoerder.

8.6

Er dient voor de Uitvoerder voldoende parkeerruimte aanwezig te zijn in een straal van 100 meter van de locatie waar de Opdracht plaatsvindt.

8.7

De beschikbare parkeerruimte dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden, dan wel dat er sprake is van permanente toezicht.

8.8

Direct na het optreden van Uitvoerder wordt deze in de gelegenheid gesteld ongehinderd de installatie af te bouwen.

8.9

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van Uitvoerder. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies voor Uitvoerder. Als gedrag of acties van Opdrachtgever of diens gasten ertoe leidt dat Uitvoerder zijn werkzaamheden niet naar behoren kan uitvoeren, of het uitvoeren hiervan een te groot risico met zich meedraagt, of directe aanleiding is voor schade aan materieel, dan heeft Uitvoerder het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te beëindigen met behoud van rechten.

Artikel 9 Plichten Uitvoerder

9.1

Uitvoerder verplicht zich te houden aan de voorschriften van Opdrachtgever en naar beste kunnen te zullen optreden. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is, voor zover niet in strijd met geldende wet- en regelgeving.

9.2

Uitvoerder verplicht zich tijdig voor het optreden aanwezig te zijn en op afgesproken aanvangstijd speelklaar te zijn, inclusief eventuele soundcheck. Uitvoerder meldt zich bij aankomst op de desbetreffende locatie bij Opdrachtgever, Vertegenwoordiger of Beheerder.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schadeloosstelling indien Schade ontstaat en deze Schade niet is veroorzaakt door Opdrachtnemer of Uitvoerder.

10.2

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schadeloosstelling indien Schade ontstaat en deze Schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer of Uitvoerder.

10.3

Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.4

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever is toe te rekenen.

10.5

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor Schade van welke aard ook als deze Schade mede tot stand is gekomen door het verstrekken van verkeerde informatie – zoals onder meer vastgelegd in de Checklist – of bieden van een onjuiste voorstelling van zaken door Opdrachtgever.

10.6

Herstel- of vervangingskosten worden aangetoond door middel van een factuur, een prijsopgave, een offerte of een taxatierapport, opgesteld door een bevoegde instantie.

10.7

Opdrachtnemer is verzekerd tegen aansprakelijkheidstelling.

Artikel 11 Betaling

11.1

Betaling vindt altijd vooraf plaats.

11.2

Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt ter plekke voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht en Opdrachtgever blijft (deels) in gebreke, dan is er sprake van een Wanprestatie. Uitvoerder is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk te staken. Opdrachtnemer vat deze Wanprestatie op als eenzijdige annulering door Opdrachtgever, waardoor artikel 4.2 van toepassing is.

11.3

In het bijzondere geval dat betaling achteraf is overeengekomen, dan geldt de betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

11.4

Bezwaren tegen de hoogte van de gefactureerde totale aanneemsom, eventueel inclusief Onvoorziene kosten, dan wel andere aanspraken op basis van nacalculatie schorten de betalingsverplichting niet op.

11.5

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

11.6

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten

12.1

Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

12.2

Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

12.4

Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1

Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op de in het contract vastgelegde datum en tijdstip in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten te beschouwen als Onvoorziene kosten.

13.2

Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 13.1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden van toepassing zijn.

14.2

Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden aan artikel 15.1.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden wordt gebracht.

16.3

Opdrachtnemer behoudt het recht voor de door de uitvoering van de Opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16.4

Er mogen van Uitvoerder geen film-, foto of geluidsopnamen worden gemaakt met (semi) professionele apparatuur zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer of Uitvoerder vooraf.

Artikel 17 Niet-overname personeel

17.1

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van het contract tot 1,5 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 

Artikel 18 Klachten en Geschillen

18.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de Opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

18.2

Wanneer klachten niet kunnen worden afgehandeld naar tevredenheid van beide partijen is er sprake van een geschil.

18.3

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

20.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer: 36051887.

20.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 • Direct contact

  Vul hieronder uw contactgegevens in en wij nemen gelijk contact met u op!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 • Reacties

  • Wicky entertainment heeft voor onze tweeling een geweldige kinderdisco verzorgd. Een aanrader!

   Hans & Marlies
  • Een kinderdisco van Wicky entertainment is top of the bill. Onze dochter had een leuk kinderfeestje en praat nog dagelijks over hoe leuk het was.

   Evert & Isabelle
 • Contactgegevens

  Wicky Entertainment
  Inlaat 47, 1613 AB, Grootebroek
  Tel: 0228-518770
  Fax: 0228-526508
  Mobiel: 06-51705675
  Email: info@wickyevents.nl

  Algemene voorwaarden

 • × Hoe kan ik je helpen?